Η δικηγόρος Λήδα Μαρία Γαβριλάκη αναλαμβάνει την ηλεκτρονική σύσταση και ίδρυση εταιρίας. Η ηλεκτρονική σύσταση εταιρίας αποτελεί τον ταχύτερο και πιο εκσυγχρονισμένο τρόπο ίδρυσης εταιρείας.

Ποιες εταιρείες μπορούν να συσταθούν ηλεκτρονικά;

•Οι Κεφαλαιουχικές Εταιρείες: η Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ), η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)
•Οι Προσωπικές Εταιρείες: Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)

Οι προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική σύσταση εταιριών είναι οι εξής:

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ:
i. Ικανότητα δικαιοπραξίας
ii. Ενεργό ελληνικό ΑΦΜ
iii. Κατάλληλη άδεια διαμονής αν προέρχονται από Τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα μας ή πρόκειται να συμμετάσχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε προσωπική εταιρεία, σχετική νομοθεσία ν. 4251/2014 (A’ 80).
iv. Η χρήση του πρότυπου καταστατικού είναι υποχρεωτική για την e-σύσταση, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου.

Κατ’ εντολή των πελατών μας, εκπροσωπούμε τα νομικά πρόσωπα ενώπιων των δημόσιων αρχών με στόχο τη σύσταση και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.