Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει θεσπίσει σημαντικά φορολογικά κίνητρα για τα φυσικά πρόσωπα που θα μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για το 50% του εισοδήματος για 7 χρόνια από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που θα προκύπτει στην ημεδαπή.

Τα φορολογικά κίνητρα για την μείωση του φόρου εισοδήματος και την απαλλαγή από τεκμήρια διαβίωσης που δίνονται για τον επαναπατρισμό και την μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, αφορούν τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού και ειδικότερα, τους μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους και τους επενδυτές.

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία μεταφοράς φορολογικής κατοικίας, την κατάλληλη συμβουλευτική σχετικά με τη φορολογική κατοικία, τις προϋποθέσεις υπαγωγής και την αποδοτικότερη φορολόγηση του εισοδήματος.

Επαναπατρισμος Συνταξιουχων

Tα φορολογικά κίνητρα για την μείωση του φόρου εισοδήματος και την απαλλαγή από τεκμήρια διαβίωσης που δίνονται για τον επαναπατρισμό και την μεταφορά της φορολογική κατοικίας στην Ελλάδα, αφορούν τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού και συγκεκριμένα τους συνταξιούχους, τους επενδυτές αλλά και τους μισθωτούς - επαγγελματίες με εισόδημα από το εξωτερικό.

Κάθε φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη που προκύπτει στην αλλοδαπή, μπορεί να μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα και να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή. Επαναπατρισμός φορολογικής κατοικίας συνταξιούχων του εξωτερικού:

Η δικηγόρος και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της αναλαμβάνουν τη διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία υπόκεινται σε εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος, στην Ελλάδα. Κάθε φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη που προκύπτει στην αλλοδαπή, το οποίο μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, μπορεί να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, εφόσον σωρευτικά πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα. Ο εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης είναι επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και είναι καταβλητέο κάθε φορολογικό έτος. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το εισόδημα αυτό. Υπάρχουν πολλοί σοβαροί λόγοι επαναπατρισμού της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, όπως ευνοϊκότερη φορολόγηση των εισοδημάτων σας και η καλύτερη ποιότητα ζωής δίνοντας τη δυνατότητα στο φυσικό πρόσωπο να ζήσει στην Ελλάδα. Η απόφαση ενός προσώπου να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία, εφόσον πληροί τις εκ του νόμου προϋποθέσεις, αποτελεί μία σοβαρή απόφαση που συνεπάγεται μία σειρά από σημαντικές αλλαγές και, συνεπώς, θα πρέπει κανείς να είναι κατάλληλα ενημερωμένος προτού προβεί στην εν λόγω κίνηση, καθώς και να έχει την απαραίτητη καθοδήγηση και βοήθεια για την διεκπεραίωση της διαδικασίας από δικηγόρο.

Τέλος επισημαίνουμε ότι η φορολογική κατοικία ενός προσώπου είναι ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων ενός προσώπου. Αντιδιαστέλλεται προς την έννοια της ιθαγένειας, καθώς ένα πρόσωπο μπορεί να διατηρεί την ελληνική ιθαγένεια, αλλά να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία και να αποκτήσει την ιδιότητα του φορολογικού κατοίκου εξωτερικού ή να διατηρεί την αλλοδαπή ιθαγένεια και λόγω του ότι οι εμπορικές του δραστηριότητες έχουν έδρα την Ελλάδα να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.

Αλλαγη Φορολογικης Κατοικιας

Η Δικηγόρος Λήδα Μαρία Γαβριλάκη και οι συνεργάτες της αναλαμβάνουν επίσης την αλλαγή της φορολογικής κατοικίας εν ενεργεία προσώπων, εφόσον πληρούν εκ του νόμου προϋποθέσεις από Ελλάδα στη Κύπρο, αλλά και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έννοια φορολογικής κατοικίας:
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4172/2013, ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:

1. α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του ή
β) Είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.

2. Έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των εκατόν ογδόντα τριών (183) ημερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή με διαλείμματα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η δωδεκάμηνη περίοδος.

Φορολογικές συνέπειες από την αλλαγή της φορολογικής κατοικίας

Εφόσον γίνει δεκτή η μεταφορά στη ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, οι φορολογικές αλλαγές οι οποίες επέρχονται έχουν ως εξής: 1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική του κατοικία στην αλλοδαπή, φορολογείται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που αποκτά εντός της επικράτειας. Αντιθέτως ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα που απέκτησε μέσα στη φορολογική χρήση.
2. Στην περίπτωση που ο μεταφερθείς, φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα.
3. Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου στην Ελλάδα για το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, εκτός εάν διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και α) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του παγκόσμιου εισοδήματος τους αποκτάται στην Ελλάδα ή β) αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδημα τους είναι τόσο χαμηλό ώστε θα δικαιούνταν της μείωσης του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της κατοικίας τους.
4. Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού δεν υπόκεινται σε τεκμήρια διαβίωσης (πχ ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν υπόκειται σε τεκμήρια για την παραθεριστική του κατοικία ή για το αυτοκίνητο που έχει στην Ελλάδα). Εάν ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού αποκτά πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα τότε είναι υποχρεωτική η υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα. Σύμφωνα όμως με την τροποποίηση του άρθρου 33 του Ν.4172/2013 «Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών» και συγκεκριμένα στην παρ. “η” αναφέρεται ότι α. Δεν εφαρμόζονται οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού (δεν τεκμαίρεται εισόδημα λόγω κατοχής-ιδιοκτησίας κάποιου αντικειμένου π.χ. ακινήτου) β. Δεν εφαρμόζονται οι αντικειμενικές δαπάνες απόκτησης (τεκμήρια απόκτησης) περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού εφόσον ο κάτοικος αυτός δεν έχει εισόδημα στην Ελλάδα.

Αλλαγή φορολογικής κατοικίας για Φορολογικό κάτοικο Ελλάδος με εισοδήματα από την αλλοδαπή

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του. Στην περίπτωση λοιπόν που κάποιος αποκτά εισόδημα από την αλλοδαπή, θα πρέπει να δηλώσει το εισόδημα αυτό στη φορολογική του δήλωση και να φορολογηθεί με βάση την πρόβλεψη που υπάρχει στη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ) μεταξύ της Ελλάδος και του κράτους από το οποίο προέρχεται το εισόδημα. Αν και η δομή των περισσότερων ΣΑΔΦ ομοιάζει, εν τούτοις δεν είναι όλες ίδιες, π.χ. άλλες συμβάσεις προβλέπουν ειδικό τρόπο φορολόγησης για τα μερίσματα, ενώ άλλες συμβάσεις θέτουν ορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου να θεωρηθεί κάτοικος της μίας αντισυμβαλλόμενης χώρας, φορολογικός κάτοικος της έτερης αντισυμβαλλόμενης.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.