ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Ο.Ε.Ε.)

Αναλαμβάνουμε επιμελώς την αδειοδότησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την ίδρυση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων. Η Κύπρος έχει θεσπίσει μια πρωτοποριακή νομοθεσία που ενσωματώνει όλες τις οδηγίες και κανονισµούς της ΕΕ σε σχέση µε τα κεφάλαια και τη διαχείρισή τους.Το 2018, η Κύπρος αναβάθµισε το νοµοθετικό της πλαίσιο µε ένα νέο καθεστώς αναφορικά µε τους Ο.Ε.Ε. αντικαθιστώντας τον πρότερο νόµο του 2014. Ως αποτέλεσμα, οι Οργανισµοί Εναλλακτικών Επενδύσεων, έχουν καταστεί βασικό επενδυτικό µέσο για ένα σηµαντικό αριθµό επενδυτών που αναζητούν ευέλικτες διαφανείς επενδυτικές λύσεις. Οι Ο.Ε.Ε. ή επενδυτικά ταµεία, συγκεντρώνουν κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία από επενδυτές µε στόχο αυτά να αξιοποιηθούν µέσω µιας συγκεκριµένης επενδυτικής πολιτικής.

Ένας επενδυτής στην ουσία επιλέγει να εμπιστευτεί τη διαχείριση του κεφαλαίου του ή των περιουσιακών του στοιχείων σε ένα Ο.Ε.Ε., αφού συμφωνεί με την προτεινόμενη επενδυτική πολιτική του. Με τους Ο.Ε.Ε,. στην ουσία γίνεται µια αξιοποίηση της «δύναµης των πολλών», αφού τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται έχουν ενισχυµένη δύναµη και κατ’ επέκταση οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερες επενδυτικές επιλογές, καθώς αποτελούν µέρος µιας µεγάλης οµάδας κεφαλαίων.

Τα βασικά πλεονεκτήµατα είναι:
• Πρόσβαση σε περισσότερες επενδυτικές επιλογές
• Μεγαλύτερες αποδόσεις ή πρόσβαση σε αποδόσεις που δεν θα ήταν διαθέσιµες σε χαµηλότερα κεφάλαια
• Διαχείριση των κεφαλαίων του επενδυτή από εξειδικευµένο διαχειριστή ή οµάδα διαχειριστών µε επαγγελµατική κατάρτιση, τεχνογνωσία και εµπειρία
• Η µεγαλύτερη προστασία του κεφαλαίου του επενδυτή, αφού ένας Ο.Ε.Ε. είναι το πιο ρυθµιζόµενο επενδυτικό προϊόν
• Διασπορά επενδυτικού κινδύνου. Είναι επίσης σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η Κύπρος προσφέρει ένα αξιόλογο και ευέλικτο πλαίσιο για τη σύσταση Ο.Ε.Ε. και Δ.Ο.Ε.Ε. προσφέροντας µια σειρά από µέτρα και επιλογές τόσο στις οντότητες όσο και στους ίδιους τους Διαχειριστές (άτοµα).

Ως εξειδικευμένοι δικηγόροι, προσφέρουμε τις υπηρεσίες:
• Τη διαδικασία αίτησης και ίδρυσης είτε πρόκειται για Ο.Ε.Ε. ή Δ.Ο.Ε.Ε.
• Την ανάλυση φορολογικών επιπτώσεων σε προτεινόµενες οντότητες καθώς και τη γενική διαχείριση του συνολικού έργου ίδρυσης Ο.Ε.Ε. ή Δ.Ο.Ε.Ε.
• Την ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων είτε επενδυτών είτε διαχειριστών ΕΛΛΑΔΑ: Α.Κ.Ε.Σ. / Ε.Κ.Ε.Σ.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.